Gebietskarte de
PHT Beckum PHT Beckum PHT Bad Tölz PHT Bad Tölz PHT Österreich PHT Österreich PHT Österreich PHT Österreich PHT Österreich PHT Südafrika

PHT Beckum

PHT – BECKUM PARTNER FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE GMBH
Auf dem Tigge 33
59269 Beckum

Telefon: + 49 (0) 2521 / 82 39 78-0
Telefax: + 49 (0) 2521 / 82 39 78-11
E-Mail: info.den@pht.group

PHT Beckum

PHT – BECKUM PARTNER FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE GMBH
Auf dem Tigge 33
59269 Beckum

Telefon: + 49 (0) 2521 / 82 39 78-0
Telefax: + 49 (0) 2521 / 82 39 78-11
E-Mail: info.den@pht.group

PHT Bad Tölz

PHT – PARTNER FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE GMBH
Förchenholzstr. 19
83646 Bad Tölz

Telefon: + 49 (0) 8041 / 79 92 4-0
Telefax: + 49 (0) 8041 / 79 92 4-25
E-Mail: info.des@pht.group

PHT Bad Tölz

PHT – PARTNER FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE GMBH
Förchenholzstr. 19
83646 Bad Tölz

Telefon: + 49 (0) 8041 / 79 92 4-0
Telefax: + 49 (0) 8041 / 79 92 4-25
E-Mail: info.des@pht.group

PHT Österreich

PHT -A PARTNER FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE GMBH
Grabenweg 68 / Top 7
A – 6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 / 31 95 02
E-Mail: info.at@pht.group

PHT Österreich

PHT -A PARTNER FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE GMBH
Grabenweg 68 / Top 7
A – 6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 / 31 95 02
E-Mail: info.at@pht.group

PHT Österreich

PHT -A PARTNER FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE GMBH
Grabenweg 68 / Top 7
A – 6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 / 31 95 02
E-Mail: info.at@pht.group

PHT Österreich

PHT -A PARTNER FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE GMBH
Grabenweg 68 / Top 7
A – 6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 / 31 95 02
E-Mail: info.at@pht.group

PHT Österreich

PHT -A PARTNER FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE GMBH
Grabenweg 68 / Top 7
A – 6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 / 31 95 02
E-Mail: info.at@pht.group

PHT Südafrika

PHT – Partner for Hygiene & Technology
134 Edison Crescent
Centurion 0157

Telefon: +27 – 861 777993
Telefax: +27 – 866 289 800
E-Mail: info.za@pht.group